ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

นางสาวอนุตตรีย์ มากผล

นายภานุพงศ์ อ่อนทอง