ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์

นางสาวขวัญชนก พิเชษฐ

นางสาวอรภัทรา พรหมจรรย์