ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรี แก้วอาภรณ์

นางสาวนงลักษณ์ คงรักษ์