ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวโสภา ยามาเจริญ

อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ วรกุล

นางสาวดวงทิพย์ มณีน้อม