ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อาจารย์ณัฐวดี คมประมูล

นางเพ็ญศรี ประทุม

ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ตุ้นสุวรรณ

นางสาวสริตา พรหมพานิช