ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสริตา พรหมพานิช

ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา ตุ้นสุวรรณ

นางเพ็ญศรี ประทุม

อาจารย์ณัฐวดี คมประมูล