ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวรัศมิ์ดาว สุขมาตย์

นางร่มหล่ะ บินอะหลี
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทร์ผลึก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรัญญา นวนเจริญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวปริยา ศิริพานิช
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวบงกช ชูประพันธ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศิริญญา ผ่องใส
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเมตตา จันทร์อ้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฉัตธิยา หัสเรืองศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนัยนา สายสะโร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางณัฏฐณิชา สังข์ศิลป์เลิศ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2