ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
รองอธิการบดี รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา