ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์รัศมิ์ดาว สุขมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต

อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ วรกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสริตา พรหมพานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการ ฝ่ายวิชาการ