ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายสนันสนุน

นางหฤทัย หวังจิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเสาวภาณี สุคันธ์กาญจน์
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายการเงิน

นางสาวภูริดา ทองไทย
นักวิชาการศึกษา

นางศิรินาถ กาญจนะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ