ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ

นางพนิดา ช้างประเสริฐ

นางพิศมัย เนียมกุญชร

นางสาวสุภาวดี ธรฤทธิ์

นางสาวจันทร์จิรา กองชิต