ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนกพร หนูประพันธ์

นายจิตติพงศ์ นาคเรือง

นายพงษ์พัฒน์ จาโร