ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พรรณี ผุดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์รักษิณา หยดย้อย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประถม

อาจารย์ ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

อาจารย์รัศมิ์ดาว สุขมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฐมวัยและบ้านสาธิต