ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอบเมื่อวันที่ 12  มกราคม 2563   ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา  และโรงเรียนวิเชียรชม  

 *   รายวิชาคณิตศาสตร์
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์           ป.6/1
2. เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร         ป.6/2
3. เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์             ป.6/2
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์              ป.5/1
2. เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์                ป.6/1
3. เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค                        ป.6/2
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายตันติกร  เจริญมาก                   ป.5/2
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตุลยกุล                  ป.6/2

  *  รายวิชาวิทยาศาสตร์
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงศตวรรณ  สังขรัตน์                  ป.6/1
2. เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี                ป.6/1
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น                  ป.6/2
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายพชร  แสงแก้ว                         ป.5/1
2. เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์                 ป.5/2
3. เด็กชายธนวินท์  เครือวัลย์                    ป.6/1
4. เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย                       ป.6/1
5. เด็กหญิงรุวัยดา  สมานเดชา                  ป.6/2
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรังษี             ป.6/2
7. เด็กหญิงปทิตตา  มุสิกะไชย                  ป.6/2
เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ                         ป.5/1
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี                      ป.5/2
3. เด็กหญิงณปภัช  อินทรพันธ์                  ป.5/2
4. เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์                 ป.5/2
5. เด็กหญิงวราริณ  รัตนะ                          ป.6/1
6. เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข         ป.6/1
7. เด็กหญิงชนัญญ์คณุตม์  สิทธิโกศล         ป.6/1
8. เด็กหญิงชนิษฐา  สายกี้เส้ง                   ป.6/2
9. เด็กหญิงเพชรนรี  เพชรชี                      ป.6/2
10. เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน               ป.6/2

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,17:15   อ่าน 1061 ครั้ง