ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเสริมทักษะ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ  เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  และเทคโนโลยี  (หุ่นยนต์) ให้กับนักเรียน  และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างมีความสุข  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2562,11:13   อ่าน 235 ครั้ง