ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เข้าร่วมโครงการ  "การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 6" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562  เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  และได้รับรางวัลดังนี้
1. ด.ญ.อัณณ์ญาดา ขุนชนะ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน "การเขียนเรียงความ "  ระดับประถมศึกษา
2. ด.ช.วรพัฒน์ แก้วประดิษฐ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน "ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4"  ระดับประถมศึกษา
3. ด.ช.กษม สุวรรณเรืองศรี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  การแข่งขัน "ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4"  ระดับประถมศึกษา
4. ด.ช.มูฮัมมัดฟัตฮีย์ หมันหลี  ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขัน "ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4"  ระดับประถมศึกษา
5. ด.ช.กานตวิชญ์ ศุกระกาญจน์  ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขัน "ตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4"  ระดับประถมศึกษา

โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,11:14   อ่าน 603 ครั้ง