ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาวิทยาศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นั้น ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2  ตามรายชือดังต่อไปนี้ 
1.  เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3.  เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรอด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4.  เด็กชายจิรวัฒน์  ราชพงศ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5.  เด็กหญิงนลิน  ชาญณรงค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6.  เด็กชายพงศภัค  จิตณรงค์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7.  เด็กชายพิริยกร  เหลาะเหม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 582 ครั้ง