ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง "เด็กดีศรีสาธิต" ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสาธิต เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และเกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2563
เกียรติบัตรเด็กดีศรีสาธิต  มีดังนี้
1.  เด็กชายกิตติธัช         ช่วยนวล                  นักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย 
2.  เด็กหญิงพิชญดา       เอียดใส                   นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1
3.  เด็กหญิงณัฏฐนันท์     พรหมอินทร์             นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2
4.  เด็กหญิงพัชรนันท์      ขำด้วง                     นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 
5.  เด็กชายธีรวีร์             ติ้งประโม                  นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
6.  เด็กหญิงฟาราซ่า       นราจร                      นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
7.  เด็กหญิงปุณิกา          ผิวเหลือง                 นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
8.  เด็กชายวิภูวรรธน์       คงเย็น                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
9.  เด็กชายพุฒิณัฐ         อรน้อม                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
10.  เด็กหญิงเพชรตราภรณ์   จู่เซ่งเจริญ           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
11.  เด็กชายพงษ์วริษฐ์    พงษ์อักษร                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
12.  เด็กชายนิธิพงศ์        โกมลหิรัญ                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
13.  เด็กชายศตายุ           อุนทรีจันทร์               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
14.  เด็กชายชิษณุพงษ์    พงษ์ประวัติ                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
15.  เด็กหญิงมาแทน       เพชรรักษ์                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
16.  เด็กชายปภังกร         จันจุฬา                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
17.  เด็กหญิงกุลวีร์          คงคาลัย                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
                  
เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  มีดังนี้     
1.  เด็กหญิงปราณปรีดา  กาญจนดิฐ                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
2.  เด็กหญิงอุรัสยา        หมะเห                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
3.  เด็กหญิงภูริชญา       รัตนนิล                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
4.  เด็กหญิงบุษยา         บุญเลิศ                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
5.  เด็กหญิงกุลชญา       ผู้ภักดี                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
6.  เด็กชายนนทพัทธ์      หนูเพชร                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
7.  เด็กหญิงณิชาภัทร     จันทวงศ์                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
8.  เด็กหญิงนันท์นภัส     อุยโต                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
 
นักเรียนสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา  มีดังนี้          
1.  เด็กหญิงรอบีญา       เดชาพิสุทธิ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1  มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ
2.  เด็กชายวันรยา         เดชาพิสุทธิ       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ
3.  เด็กหญิงธารน้ำแร่     ไชยสาลี           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  มีความสามารถด้านกีฬาว่ายน้ำ
4.  เด็กชายประวันวิทย์   ทองจันทร์         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  มีความสามารถด้านกีฬากอล์ฟ 
5.  เด็กชายปองคุณ        นุ้ยขาว             นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  มีความสามารถด้านกีฬากอล์ฟ 

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:42   อ่าน 57 ครั้ง