ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีสาธิต และเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการมอบเกียรติบัตรในรายการดังกล่าวมาในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
 เกียรติบัตรเด็กดีศรีสาธิต  มีดังนี้
1.  เด็กหญิงธัญณิชา       ทองขาว                  นักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย 
2.  เด็กหญิงวรัมมิกาพรรณ  สุวัฒนกุลวงศ์        นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1
3.  เด็กหญิงวรางศ์สิริ     อินตะนัย                   นักเรียนชั้นอนุบาล 1/2
4.  เด็กหญิงธัญญ์ธีรา     จันทรประทักษ์          นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 
5.  เด็กหญิงศศินภา       ภักดี                        นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2
6.  เด็กหญิงน้ำใหม่        สุขสุวรรณ                 นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
7.  เด็กหญิงชัญญาภัค     หนุดหละ                 นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
8.  เด็กหญิงอุรัสยา        หมะเห                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1
9.  เด็กหญิงศิรประภา    มณีโชติ                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2
10.  เด็กหญิงปาณิสรา    ศิริรังษี                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
11.  เด็กหญิงภูริชญา     รัตนนิล                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2
12.  เด็กหญิงเพชรอาภา  พัลพัฒน์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1
13.  เด็กหญิงจิราวรรณ   ศรีตะพันธ์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
14.  เด็กหญิงนันท์นภัส   อุยโต                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1
15.  เด็กหญิงอัญมณี      เกิดรพ                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2
16.  เด็กหญิงจุฑามาศ    สุขสุวรรณ                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1
17.  เด็กหญิงณฐมน       เหมือนขาว                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  มีดังนี้     
1.  เด็กหญิงบุษยา         บุญเลิศ                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
2.  เด็กหญิงศุภิสรา        พงศ์นฤเดช                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
3.  เด็กชายนนทพัทธ์      หนูเพชร                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
4.  เด็กชายชิษณุพงษ์      พงษ์ประวัติ              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
5.  เด็กหญิงปุณยาพร     วรรณวิไล                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
6.  เด็กหญิงณิชาภัทร     จันทวงศ์                   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
7.  เด็กชายอนิวรรตน์     สุวรรณรักษ์                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
8.  เด็กหญิงปรีย์วรา      กวมทรัพย์                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5


 

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,16:28   อ่าน 50 ครั้ง