ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
รายการที่ 1 รายการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562   ซึ่งมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
 •  รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-  เด็กหญิงมาแทน  เพชรรักษ์  ป.3/1
-  เด็กหญิงจีน่า  ยีขะเด  ป.3/2
-  เด็กชายนนทพันธ์  หนูเพชร  ป.3/1
 • รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-  เด็กหญิงกชวรรณ  ดาเล็ง  ป.6/2
 • รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-  เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร  ป.6/2
 
 
รายการที่ 2 รายการแข่งขัน “เปิดบ้านวิชาการ” ม.ว. Open House 2020    ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีรายการที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
 •  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
-  เด็กหญิงเปมิกา  ขำตรี  ป.6/2
 • การแข่งขัน A-Math ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
-  เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว  ป.6/2
-  เด็กชายธนุส  กี่อาริโย  ป.6/2
 • การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
-  เด็กหญิงปุณยนุช  ตุกวุ่น  ป.6/1

 
รายการที่ 3 แข่งขันงาน Open House “วรนารีวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา สรรค์สร้างนวัตกรรม สู่ ThaiLand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีรายการที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
 •  การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลชนะ
-  เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ  ป.5/1
-  เด็กชายวรพัฒน์  แก้วประดิษฐ์  ป.6/1


รายการที่ 4 การสอบ Pre-woranari ม.1 ประจำปี 2563  ณ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
 •  เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย  สอบได้อันดับที่ 21  ป.6/1
 •  เด็กหญิงรมิดา  กาญจนเพ็ญ  สอบได้อันดับที่ 36  ป.6/1
 •  เด็กหญิงสิราลักษณ์  อนุวิก  สอบได้อันดับที่ 41  ป.6/1
 •  เด็กหญิงศตวรรณ  สังขรัตน์  สอบได้อันดับที่ 46  ป.6/1
 
 
รายการที่ 5 แข่งขันทักษะทางวิชาการ "เปิดบ้านวิชาการ YorWor Open House 2020" เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ซึ่งมีรายการที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
 •  การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ได้รับรางวัลชนะ
-  เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น  ป.6/2
-  เด็กชายวรพัฒน์  แก้วประดิษฐ์  ป.6/1
 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:31   อ่าน 311 ครั้ง