ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:54   อ่าน 495 ครั้ง