ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
รายการที่ 1  เกียรติบัตรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โดยมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1) ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง
2) ด.ช.ศุภกฤต  สุวรรณรอด
3)ด.ญ.วรัญญา  บัวศรี

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1) ด.ช.พงศภัค   จิตณรงค์
2) ด.ญ.นลิน   ชาญณรงค์
3) ด.ช.จิรวัฒน์   ราชพงศ์
4)  ด.ช.พิริยกร   เหลาะเหม

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1) ด.ช.พงศภัค   จิตณรงค์
2)  ด.ญ.กิติภูมิ   ใหม่แก้ว


 
รายการที่ 2  เกียรติบัตรจากโรงเรียนวิทยาสาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ในงาน จ.ภ.วิชาการ’ 61 โดยมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรายการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ 
1)ด.ช.วรพัฒน์ แก้วประดิษฐ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการทดสอบความรู้ทางสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา
2)  ด.ช.ฟัยซอล นุ่งอาหลี
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันการทดสอบความรู้ทางสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา
3)  ด.ญ.นริศรา อนันต์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้งานโปรแกรม MS Paint Windows 10 ระดับประถมศึกษา
4) ด.ญ.ธารวรินทร์ สุขสุวรรณได้รับ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพด้วยสีไม้ ระดับประถมศึกษา
5)  ด.ช.ธาม เศวตจินดา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน English Proficiency Competition ระดับประถมศึกษา
6)  ด.ญ.นลิน ชาญณรงค์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
7)  ด.ช.กิติภูมิ ใหม่แก้ว
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
8)  ด.ช.พงศภัค จิตณรงค์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
9)  ด.ญ.กัญญาพัชร กาญจนาภรณ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันการคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา

 
รายการที่ 3  เกียรติบัตรจากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในงานเปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์   ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรรายการแข่งขันต่างๆ ดังนี้
1)  ด.ญ.รวิษรา   คงช่วย
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาภาษาไทย
2)  ด.ญ.อัณณ์ญาดา   ขุนชนะ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาภาษาไทย
3)  ด.ช.ปิยวิช   ขาวทอง
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
4)  ด.ช.ธาม   เศวตจินดา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
5)  ด.ช.พงศภัค   จิตณรงค์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
6)  ด.ช.กิติภูมิ   ใหม่แก้ว
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
 

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,11:22   อ่าน 238 ครั้ง