ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายประสงค์

บริรักษ์

ประธานกรรมการ

2

รศ.ลำดวน

เกษตรสุนทร

รองประธานกรรมการ

3

ผศ.ดร.พวงเล็ก

วรกุล

กรรมการ

4

ผศ.ดร.เรวดี

กระโหมวงศ์

กรรมการ

5

นายเรวัตร

จันทนะ

กรรมการ

6

ดร.แสนศักดิ์

ศิริพานิช

กรรมการ

7

ผศ.ถวิล

อนันตพงศ์

กรรมการ

8

นายวิลัน

รัตนเกษร

กรรมการ

9

นายจารึก

ตันติเศรณี

กรรมการ

10

นายเส้ง

ใคลคลาย

กรรมการ

11

พระมหาสุริยา

โอภาโส

กรรมการ

12

นายรักอรัญ

คงนวลใย

กรรมการ

13

นายธนพล

ยกทองมา

กรรมการ

14

นางสาวพรรณี

ผุดเกตุ

กรรมการ

15

นายอดุลย์

หวังจิ

กรรมการและเลขานุการ

16

นางสาวรัศมิ์ดาว

สุขมาตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ