ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286280
Page Views 1968559
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

นายประสงค์

บริรักษ์

ประธานกรรมการ

2

รศ.ลำดวน

เกษตรสุนทร

รองประธานกรรมการ

3

ผศ.ดร.พวงเล็ก

วรกุล

กรรมการ

4

ผศ.ดร.เรวดี

กระโหมวงศ์

กรรมการ

5

นายเรวัตร

จันทนะ

กรรมการ

6

ดร.แสนศักดิ์

ศิริพานิช

กรรมการ

7

ผศ.ถวิล

อนันตพงศ์

กรรมการ

8

นายวิลัน

รัตนเกษร

กรรมการ

9

นายจารึก

ตันติเศรณี

กรรมการ

10

นายเส้ง

ใคลคลาย

กรรมการ

11

พระมหาสุริยา

โอภาโส

กรรมการ

12

นายรักอรัญ

คงนวลใย

กรรมการ

13

นายธนพล

ยกทองมา

กรรมการ

14

นางสาวพรรณี

ผุดเกตุ

กรรมการ

15

นายอดุลย์

หวังจิ

กรรมการและเลขานุการ

16

นางสาวรัศมิ์ดาว

สุขมาตย์

ผู้ช่วยเลขานุการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา