ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286296
Page Views 1968575
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
งานวิจัย ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.86 KB
บทคัดย่องานวิจัย ปีการศึกษา 2554
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการบวกและลบจำนวนไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วิไลวรรณ ถิ่นจะนะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.42 KB
การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : เพ็ญศรี ประทุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องการบวกลบคูณหารโจทย์ปัญหาระคนโดยใช้แบบฝึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : พนิดา ช้างประเสริฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.23 KB
การใช้คำคล้องจองและเพลงเพื่อฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา : ร่มหล่ะ บินอะหลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.21 KB
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะระบายสีภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : บงกช ชูประพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.91 KB
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางนัยนา สายสะโร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.38 KB
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ (ไตรสิกขา) เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีวินัย และความรับผิดชอบในตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางกนกพร หนูประพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.93 KB
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับและตัวเลขของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะของนักเรียนชั้นระดับอนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นางเมตตา จันทร์อ้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.49 KB
การพัฒนาความสามารถในการอ่านที่ส่งผลต่อการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ นางสาวปิยตา พงศ์สุชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.83 KB
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา