ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286275
Page Views 1968554
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


เพลงมาร์ช  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

สาธิต ราชภัฏ สงขลา                     ทวีปัญญา ปราดเปรื่อง เรืองศักดิ์ศรี

พลานามัย สมบูรณ์ พูนทวี                     สามัคคี เลิศล้ำ เปี่ยมน้ำใจ

สำโรงเด่น ตระหง่านคง ดำรงมั่น       สร้างสรรค์ กิจกรรม นำสมัย

ศิลป์ กีฬา ดนตรี มีวินัย                         มุ่งสร้างไทย วัฒนา วิชาการ

            ราชภัฏ สงขลา สาธิตแกร่ง               สีขาวแดง งามสง่า กล้าหาญ

องอาจ ฉลาดเฉลียว เชี่ยวชาญ               แผ่ไพศาล ถิ่นไผทไชโย 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา