ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาและสนับสนุนการเรียนการสอน

๒. เป็นแหล่งให้บริการแก่ชุมชน

๓. อนุรักษ์  ส่งเสริม  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทางด้านครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา