ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของโรงเรียน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

 

วิชาการนำ    กิจกรรมเด่น    เน้นคุณธรรม

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

 

“บุคลิกภาพดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

“โรงเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนรู้”

 

วิสัยทัศน์

 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  และมีลักษณะเป็นผู้นำ”