ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286257
Page Views 1968536
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา / อัตลักษณ์ของนักเรียน / เอกลักษณ์ของโรงเรียน / วิสัยทัศน์

ปรัชญา

 

วิชาการนำ    กิจกรรมเด่น    เน้นคุณธรรม

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน

 

“บุคลิกภาพดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

“โรงเรียนมีบรรยากาศน่าเรียนรู้”

 

วิสัยทัศน์

 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณธรรม  และมีลักษณะเป็นผู้นำ”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา